Web döwmek näme? - “Semalt” “WebSraping” -de “BeautifulSoup” -yň roluny düşündirýär

Web sahypalary HTML we XHTML ýaly tekst esasly programma dilleri bilen gurulýar. Olarda şekil, wideo we tekst görnüşindäki köp maglumatlar bar. Webhli web sahypalary adamlar üçin döredilen we awtomatiki botlar üçin manysyz. “Google” we “Amazon AWS” ýaly kompaniýalar işiňizi ýeňilleşdirmek üçin dürli web gözlemek hyzmatlaryny, programma üpjünçiligini, usullary we gurallary hödürleýärler. Bu gurallaryň käbiri mugt, galanlarynyň bahasy 20-2000 dollar.

Web döwmek näme?

Web gözlemek, dürli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak praktikasydyr we web gözlegleri onuň esasy böleklerinden biridir. Maglumatlar alnandan soň, talaplaryňyza görä derňelip ýa-da üýtgedilip bilner. Web döwmek gurallary maglumatlary elektron tablisalaryna göçürýär ýa-da awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize göçürip alýar.

Web gözleginde “BeautifulSoup” -yň roly:

Käbir kompaniýalar maglumatlary gyrmak üçin Python esasly kitaphanalary ulanýarlar. Dürli web sahypalaryny tapýarlar, peýdaly maglumatlary ýygnaýarlar, dogry gyrýarlar we gaty disklerine göçürip alýarlar. Hatda käbir web gyryjylaram maglumatlary dogry döwmek üçin DOM derňewi, BeautifulSoup, Scrapy we Lxml ýaly usullara baglydyr. Isleýän maglumatlaryňyza adaty tehnikalar we gurallar bilen girip, gyryp bolýan ýagdaýlar bar. Şeýle ýagdaýlarda “BeautifulSoup” siziň üçin dogry çarçuwadyr.

Web sahypasynyň esasy bölekleri:

“BeautifulSoup” -y ulanyp maglumatlary gyrmazdan ozal, web sahypasynyň dürli böleklerini gözden geçireliň. Web sahypasynyň dört esasy komponenti bar: HTML, CSS, JS we Suratlar. HTML sahypanyň esasy mazmunyny öz içine alýar. CSS sahypada stil goşmak we oňat görünmek üçin ulanylýar. JS ýa-da JavaScript web sahypasyna özboluşlylygy we interaktiwligi goşýar. Suratlaryň sahypany janly edip biljekdigine üns beriň. Suratlaryň iň köp ýaýran görnüşleri PNG we JPG.

“BeautifulSoup” bilen HTML resminamalaryndan maglumatlary alyň:

“BeautifulSoup” bilen HTML resminamalaryndan ýa-da PDF faýllaryndan maglumatlary alyp bolýar. HTML (Hyper Text Markup Language) web sahypalaryny döretmek we gurmak üçin ulanylýan meşhur dil. Python ýaly, HTML brauzere web mazmunyny nädip düzmelidigini aýdýan bellik dilidir. HTML abzas döretmäge mümkinçilik berýär we tekstiňize ajaýyp görnüş berýär. Soňra maglumatlaryňyzy dürli görnüşlerde saklap bilersiňiz.

1. Talaplar kitaphanasy:

Ilki bilen, haýyşlar kitaphanasyny ulanyp web sahypalaryny göçürip almaly. Bu size HTML tekstini we suratlaryny aňsatlyk bilen göçürip almaga kömek eder.

2. Sahypany BeautifulSoup bilen derňäň:

Indi HTML tekstiňizi we web resminamalaryňyzy derňemek üçin “BeautifulSoup” kitaphanasyny ulanyp bilersiňiz. BeautifulSoup, agaçlary döredýän we HTML resminamalaryndan maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan Python bukjasydyr. Python 2.6 we Python 3 üçin hem elýeterlidir.

Bu barada bilmeli dürli bellikler:

Web galyndylarynda ulanylýan bellikleriň dürli görnüşleri Çaga, ene-ata we dogan. Çaga, ene-atanyň belligindäki bellik. Ene-ata, Çaga belligi bilen örtülen bellik, Sibling bolsa ene-atanyň belliginiň içinde höwürtgeleýän bellik, ýöne ýerleşýän ýeri Çaga belliginden tapawutlanýar.